Polisi Pendaftaran

POLISI KEAHLIAN PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan perkhidmatan pendaftaran keahlian kepada seluruh rakyat Malaysia dengan capaian ke atas perkhidmatan dan sumber keilmuan yang terdapat 
di Perpustakaan Negara Malaysia

1. Ahli Berdaftar (warganegara Malaysia)
  i. Pendaftaran boleh dilakukan dengan mengisi borang Pendaftaran Keahlian di mana sahaja melalui Laman web Perpustakaan Negara Malaysia.
    MyID ( Mykad / MyTentera / MyKid / MyPR ) perlu digunakan untuk pendaftaran ahli Perpustakaan Negara Malaysia dan sebagai nombor keahlian.

  ii.	Bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai MyKid, perlu membawa sijil kelahiran asal atau salinan bagi tujuan pengesahan dan akan diberikan kad keahlian.

2. Ahli Berdaftar (bukan warganegara)
  Bagi bukan warganegara, perlu membawa pasport asal atau salinan bagi tujuan pengesahan dan akan diberikan kad keahlian.

3. Kategori Keahlian Ahli Berdaftar
  i. Dewasa
    Keahlian dewasa membolehkan mereka yang berumur dari 13 tahun ke atas mengakses dan menggunakan perkhidmatan serta membuat pinjaman dari
    kategori dewasa dan kanak-kanak. 

  ii.	Kanak-kanak
    Keahlian kanak-kanak membolehkan mereka yang berumur 12 tahun ke bawah mengakses dan menggunakan perkhidmatan serta membuat peminjaman 
    bahan dari perpustakaan kanak-kanak.

4. Kemudahan Ahli 
  Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan perkhidmatan peminjaman bagi koleksi dewasa dan kanak-kanak di lokasi tertentu. Setiap keahlian 
  dibenarkan meminjam (6)enam naskhah buku pada satu-satu masa untuk tempoh (4)empat minggu bagi setiap buku.
(
5. Yuran Keahlian
  Keahlian adalah percuma dan sah untuk tempoh tiga tahun.

6. Pertukaran Status Ahli
  Pertukaran status ahli perlu dilakukan di dalam situasi berikut:
  i.	 MyPR kepada MyKad / MyKid.
  ii.	 MyKad kepada Kad Pengenalan Tentera.
  iii. Kad Pengenalan Tentera kepada MyKad.
  iv. Kad Keahlian PNM kepada MyKid/MyKadNATIONAL LIBRARY OF MALAYSIA MEMBERSHIP POLICY

National Library of Malaysia provides registration services to all Malaysians with access to the services and resources available in the library.

1. Registered Member (Malaysian)
  i. Registration can be done by completing the membership form through the website of the National Library of Malaysia. MyID (MyKad / MyKid /Passport No) should be used for the registration number.

  ii. Children without MyKid, please bring along the original or a copy of birth certificate for verification purposes and will receive a membership card.

2. Registered Member (Non-citizens)
  For non-citizens, please bring along the original or a copy of your passport for verification purposes and will receive a membership card.

3. Registered Membership Categories

  i. Adult
    Adult aged 13 years and above are allowed to access and use services and make loans of adult and children category

  ii.	Children 
    Children aged 12 years and below are allowed to access and use services and make loans from the children's library 

4. Lending Services
  National Library provides lending services for adult and children the collections in particular location. Members are allowed to borrow six books at a time for a period of four weeks.

5. Membership Fees
  Membership is FREE and valid for a period of three years.

6.  Change of Member Status
   Change of member status needs to be done as follows.
   i.	 MyPR to MyKad/MyKid
  ii.	 MyKad to Military Identification Card
  iii. Military Identification Card to MyKad.
  iv. PNM Memebership Card to MyKid/MyKad